Chủ đề : Xây dựng[97]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
Hướng dẫn đồ án nền móng Hướng dẫn đồ án nền móng
Tác giả : Tiến,Nguyễn Đình
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/15/2017 2:26:07 PM

Khung bê tông cốt thép toàn khối Khung bê tông cốt thép toàn khối
Tác giả : Huế,Lê Bá
Năm XB : |

Ngày tạo: 4/15/2017 2:29:05 PM

Expansive soils : recent advances in characterization and treatment Expansive soils : recent advances in characterization and treatment
Tác giả : Rawas,Amer Ali Al -; Goosen,Mattheus F.A
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 5/19/2016 9:13:22 AM

Computer-aided manufacturing Computer-aided manufacturing
Tác giả : Chang,Tien-Chien; Wysk,Richard A.; Wang,Hsu-Pin (Ben)
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 6/30/2016 7:32:28 AM

Roll forming handbook Roll forming handbook
Tác giả : Halmos,George T.
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 6/30/2016 7:32:28 AM

Steel structures : behavior and LRFD Steel structures : behavior and LRFD
Tác giả : Vinnakota,Sriramulu
Năm XB : 2006 |

Ngày tạo: 6/30/2016 7:32:28 AM

Earthquake engineering : application to design Earthquake engineering : application to design
Tác giả : Erdey,Charles K.
Năm XB : 2007 |

Ngày tạo: 5/19/2016 2:52:33 PM

Rethinking IT in construction and engineering : organisational readiness Rethinking IT in construction and engineering : organisational readiness
Tác giả : Alshawi,Mustafa
Năm XB : 2007 |

Ngày tạo: 6/30/2016 8:15:26 AM

Innovation in small construction firms Innovation in small construction firms
Tác giả : Barrett,Peter; Sexton,Martin; Lee,Angela
Năm XB : 2008 |

Ngày tạo: 6/30/2016 8:15:26 AM

Structural analysis Structural analysis
Tác giả : Jarquio,Ramon V.
Năm XB : 2008 |

Ngày tạo: 5/19/2016 9:17:08 AM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lên đầu trang